Behandlings-
tilbod

Angst og depresjon

 

 

Rygg

 

 

Diabetes 2

 

 

Post Covid-19

Tungpust

 

 

Angst og depresjon

Tilbodet er retta mot deg mellom 18 og ca. 45 år som er plaga med angst og/eller depresjon. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • auka meistring i kvardagen
 • auka deltaking i sosialt liv
 • auka deltaking i skule/jobb
 • leve betre med helseplagene

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar. 

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre allmennlege/legespesialist, diabetessjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du synes dette er noko for deg, må du vende deg til fastlegen din eller ein legespesialist. ALLE HENVISNINGER SKAL SENDAST TIL BJØRGVIN DPS OG MERKAST «HELSE I HARDANGER». Sjekkliste som skal følge henvisningsskrivet vårt ligg her.

Rygg

Tilbodet er retta mot deg mellom 18 og 70 år som er plaga med korsryggsmerter. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenkjer gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg etterfølgende over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

 

Måla med tilbodet

Betra fysisk funksjon i kvardagen

Auka deltaking sosialt og/eller i arbeid

Økt mestring i kvardagen

Leve betre med helseplagene

 

Informasjon om behandlingen

Behandlinga skjer i tre fasar:

Les meir

Forberedelse

Via  mobil-app  mottar du  informasjon og fyller ut spørreskjemaene. Me kartlegg dine helseplager og funksjonsnivå, definerer målsettningar og legg til rette for endring. Du går også i gang med å bruke aktivitetsklokke som måler  ditt aktivitetsnivå.

Endring HiH Øystese

Du møter til 4 konsentrerte dagar i våre lokaler i Øystese, Hardanger. Her blir du presentert for ein pasientutdannelse  som er  tverrfaglig, gruppebasert og  individuet tilpassetl. Det er fokus på å betre eigen handtering gjennom  økt  kunnskap og fysisk evne, råd omkring kosthold  og medisinar.  Det vil få praktisk gjennomgang av  trening  daglig i løpet av opphaldet.  Parallelt vil du få delta og få veiledning innanfor fire tverrgåande fellesnemnar (fysisk aktivitet, ernæring, farmasi og Korleis få behandlinga til å virke). Denne delen av behandlinga vil skje frå måndag formiddag til fredag formiddag i grupper på inntil 10 deltakarar.

Implementering

Du får 8-ukers  oppfølging  ved  en sertifisert treningsklinikk  i primærhelsetjenesten  (GLA:D®Ryg) i nærleiken av der du bur.  Når denne konsentrerte behandlinga er over, vil du måtte legge inn en betydelig eigeninnsats for å fortsette å trene på det du har lært. Du blir følgt opp i digitalt i 1 år etter opphaldet i Øystese. Fokuset vil være å motivere, støtte og rettleia deg.

Henvisning

Om du tenkjer dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søkje om opphald via henvisningskjemaet vårt.

Henvisning blir sendt til Ryggmottaket, Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen. Elektronisk henvisning til Helse Bergen, Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ryggforløpet, eller So Nord AFMR Ryggforløpet Henvisning.

Legespesialist på Nakke- og ryggpoliklinikken vil vurdere ut i frå henvisningen om pasienten er eigna for Prosjekt “utvikling av smarte helseløysinger” Rygg.

Diabetes type 2

Tilbodet rettar seg mot deg med diabetes type 2 og som har diabetesrelaterte helseutfordringar. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 

 • betra funksjon i kvardagen
 • betra helse
 • betre kontroll på eigen sjukdom
 • førebygge komplikasjonar
 • optimalisere medisinbruk
 • auka fysisk aktivitet
 • optimalisere kosthald
 • leve betre med helseplagene 

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar.

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre allmennlege/legespesialist, diabetessjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

 

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søke om vurdering via henvisningskjemaet vårt.

Post Covid-19

Langvarige plager etter Covid-19-infeksjon

Tilbodet rettar seg mot personar (18–67 år) som har betydeleg redusert funksjonsnivå minimum to månader etter Covid-19-infeksjon. Typiske plager kan vera tungpust, utmatting, konsentrasjonsvanskar, dårleg hukommelse, hovudpine, muskelsmerter, endra smak- og luktesans. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeida saman med det tverrfaglege teamet for å betra eiga helse og eigen kvardag, og vera innstilt på å auka din fysiske aktivitet. Behandlinga er konsentrert over tre dagar. Oppfølginga strekkjer seg over eitt år. Du må rekna med relativt stor eigeninnsats i heile perioden.

 

Måla med tilbodet:

 • betre funksjon i kvardagen
 • auka kunnskap om- og mestring av- helseplagene
 • tilrettelagt fysisk aktivitet
 • betre helse
 • auka deltaking sosialt og/eller i arbeid
 • optimalisere kosthald og medisinbruk

 

 

Les meir

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar.

Fase 1: I førebuingsfasen kartlegg vi saman helseplagene og funksjonsnivået, definerer målsetjingar og legg til rette for endring. Dette inkluderer testing av lunge- og hjartefunksjon, fysisk funksjon og kartlegging av plagene dine.

Fase 2: Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av tre dagar i Øystese. Der får du tverrfagleg skreddarsydd rehabilitering, som består av undervising, fysisk trening og erfaring med å ta hand om symptoma på ei ny måte.

Fase 3: Du vil bli følgt opp digitalt i eitt år. Fokuset vil vera på å leggja til rette for at du kan koma på plass i kvardagen din. I tillegg vil du gjennomgå testing av lunge- og hjartefunksjon etter 3, 6 og 12 månader.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre legespesialist, fysioterapeut, sjukepleiar, psykolog, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vera i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du kontakta fastlegen din, ev. legespesialist. Dei kan søkje om opphald via henvisningskjemaet vårt. Tilvising skal sendast til Lungeavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, merka med «Helse i Hardanger».

Om du har spørsmål til tilbodet, kan du ta kontakt direkte med Helse i Hardanger ved prosjektleiar Bente Frisk: bente.frisk@hvl.no

Tungpust

Planlagt start hausten 2021.

Tilbodet rettar seg mot deg med kronisk lungesjukdom. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • auka fysisk aktivitet
 • betra helse
 • auka deltaking sosialt og/eller i arbeid
 • betre kontroll på eigen sjukdom
 • optimalisere medisinbruk
 • optimalisere kosthald
 • leve betre med helseplagene

Konseptet Helse i Hardanger:

Behandlinga skjer i tre fasar.

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre legespesialist, sjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

 

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søkje om opphald via henvisningskjemaet vårt.