Behandlings-
tilbod

Tungpust

Rygg

Angst og depresjon

Diabetes 2

Tungpust

Tilbodet rettar seg mot deg med kronisk lungesjukdom. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden. 

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • auka fysisk aktivitet
 • betra helse
 • auka deltaking sosialt og/eller i arbeid
 • betre kontroll på eigen sjukdom
 • optimalisere medisinbruk
 • optimalisere kosthald
 • leve betre med helseplagene

Konseptet Helse i Hardanger:

Behandlinga skjer i tre fasar.

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre legespesialist, sjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søkje om opphald via tilvisingskjemaet vårt.

Rygg

Tilbodet er retta mot deg med rygglidingar. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 • betra fysisk funksjon
 • auka deltaking sosialt og/eller i arbeid
 • betre smertehandtering
 • leve betre med helseplagene

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar.

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

 

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søkje om vurdering via tilvisingskjemaet vårt.

Angst og depresjon

Tilbodet er retta mot deg mellom 18 og ca. 45 år som er plaga med angst og/eller depresjon. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • auka meistring i kvardagen
 • auka deltaking i sosialt liv
 • auka deltaking i skule/jobb
 • leve betre med helseplagene

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar. 

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre allmennlege/legespesialist, diabetessjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du synes dette er noko for deg, må du vende deg til fastlegen din eller ein legespesialist. ALLE TILVISINGAR SKAL SENDAST TIL BJØRGVIN DPS OG MERKAST “HELSE I HARDANGER”. Sjekkliste som skal følge tilvisingsskrivet vårt ligg her.

Diabetes type 2

Tilbodet rettar seg mot deg med diabetes type 2 og som har diabetesrelaterte helseutfordringar. For å delta, må du ynskje å setje av tid og krefter til å arbeide saman med oss for å betre eiga helse og kvardag. Det er viktig at du sjølv tenker gjennom kva du ynskjer å oppnå med behandlinga. Behandlinga er konsentrert over ei veke, og oppfølginga strekk seg over eitt år. Du må rekne med betydeleg eigeninnsats i heile perioden.

Måla med tilbodet:

 • betra funksjon i kvardagen
 • betra helse
 • betre kontroll på eigen sjukdom
 • førebygge komplikasjonar
 • optimalisere medisinbruk
 • auka fysisk aktivitet
 • optimalisere kosthald
 • leve betre med helseplagene 

Konseptet Helse i Hardanger:
Behandlinga skjer i tre fasar.

Les meir

I førebuingsfasa kartlegg me helseplagene og funksjonsnivå, definerer målsettingar og legg til rette for endring. Den konsentrerte behandlinga skjer i løpet av ei veke i Øystese kor du får erfaring med å gjere ting på ein ny måte. Mesteparten av den eitt år lange oppfølginga skjer digitalt. Fokuset vil vere å sikre at endringa kjem på plass i kvardagen din.

Me arbeider tverrfagleg, og personalet består av mellom andre allmennlege/legespesialist, diabetessjukepleiar, psykolog, fysioterapeut, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Aktivitetane vil i hovudsak vere i gruppe og vil tilpassast individuelle behov.

Søknad:
Om du tenker dette er noko for deg, må du vende deg til legespesialist eller fastlegen din. Dei kan søke om vurdering via tilvisingskjemaet vårt.

Opning hausten 2020.

 

Tlf. nr. 56 12 60 66

 

Kontakt e-post:

post@helseihardanger.no

Førespurnader med helse- eller personopplysningar skal ikkje sendast til oss på e-post. Me kan heller ikkje svara på spørsmål om dette via e-post.

 

Fakturaadresse:

helseihardanger@faktura.poweroffice.net

 

Vipps: 631838

 

Hardangerfjordvegen 617, 5610 Øystese

Hardangerfjordvegen 615
5610 Øystese

Org. nr. 921 238 878

Personvernerklæring

 

Intensjonsavtalar

Samarbeidsavtalar

Brukar- og paraplyorganisasjonar

Sponsorar

Pin It on Pinterest