Om oss

Helse i Hardanger AS samarbeidar med Helse Bergen i Prosjekt “utvikling av smarte helseløysinger”. Det er eit konsentrert tverrfagleg helsetilbod til menneske med utfordringar knytt til tungpust, rygg, angst og depresjon eller diabetes type 2

Det skal virka

Prosjekt “utvikling av smarte helseløysingar” er gjennomsyra av ei enkel tenking: skal helsevesenet lukkast med å møta dei store og veksande helseutfordringane i samfunnet, må vi klara å mobilisera pasientane sine eigne ressursar i arbeidet med å oppnå betre helse.

Målgruppa er pasientar som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

INNOVASJON I 3 SNITTFLATER

Det vi tilbyr i Prosjekt “utvikling av smarte helseløysingar” er basert på kunnskap om dokumentert verksam behandling. Det nye ligg i måten vi tar i bruk og set saman kunnskapen på. Alt vi gjer er ramma inn av betraktningen: «Det skal virka».

 

 1. Konsentrert behandlingsformat

Vi ynskjer å hjelpa pasientar med ulike utfordringar og ulike behov. Likskapen i behandlingane er at alle i førebuingane må setja seg eigne personlege mål og ta eit val om å gjennomføra endringar i sine eigne liv for å minska konsekvensane av helseplagene. Eit konsentrert behandlingsopphald er på 5 dagar, i Helse i Hardanger sine lokale i Øystese. Der hjelper behandlarane våre med å bryta uhensiktsmessige mønster og å innføra verktøy som kan betra eigenhåndtering og meistring. Etter opphaldet skal pasientane få sine spesifikke endringar på plass i kvardagen. I dette ligg langvarig elektronisk oppfølgning.

 1. Tverrfagleg skreddarsøm

Det er forskjell på å kjenna til helsestyresmaktene sine anbefalingar og å omsetta kunnskapen og få den på plass i eigen kvardag. For mange er det utfordringar knytt til å bryta uhensiktsmessige mønster som er med å oppretthalda helseplagene. Helse i Hardanger har sett saman tverrfaglege team som er tilgjengelege for den enkelte i den konsentrerte behandlinga. Samansette utfordringar er lettare å finna gode løysingar på når fleire fagområde samarbeider.

 1. Ansikt til ansikt når det er nødvendig og elektronisk når det er nyttig

Tradisjonelt har oppmøtekontakt med relevant ekspertise vore måten å få tilgang på kunnskap til å kunne ta vare på eiga helse. Dette gir avgrensa tilgjengelegheit i lange periodar. Vi har skapt ein heilt ny plattform der pasientane har ansikt til-ansikt kontakt med relevant ekspertise i oppstart og i den konsentrerte behandlinga. Alle blir følgt opp med elektronisk og tilpassa oppfølging før, under og etter behandling. På denne måten kombinerer og integrerer vi det beste frå to verder og gjer med det kunnskap meir tilgjengeleg samstundes som det er meir ressurseffektivt.

 

Kvalitetssikring og forsking er ein integrert del
Det faglege konseptet er vurdert og godkjent av Helse Bergen. For at konseptet skal kunne bli ein del av det ordinære helsetilbodet, må vi kunne svare på følgjande:

 • Treff tilbodet pasientgruppene, i den forstand at dei takkar ja?
 • Gjennomfører pasientane behandlinga?
 • Syns pasientane at behandlinga var nyttig?
 • Gjer behandlinga helsegevinst?

Deltakarar må derfor vera villige til å la oss oppsummera resultata frå behandlinga. Prosjektet er godkjent av regional etisk forskingskomite.

Det vert tilrådd at deltakarane bur på hotellet som ligg ved Helse i Hardanger sine lokaler i Øystese.

Aktuelle helseplager

Prosjekt “utvikling av smarte helseløysingar” skal muliggjera utvikling og utprøving av nye behandlingskonsept for ulike plager. Dersom det viser seg at prosjektet virkar, er målet at det skal bli ein del av det offentlege helsetilbodet. Det tyder at målgruppene vil variera over tid.

For tida har me tilbod til pasienter med følgjande helseplager:

 • Ryggproblem
 • Diabetes type 2
 • Angst- og depresjonsplager
 • Tungpust

 

Aktuelle pasientar

Målgrupper er pasientar som har rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesta.

Tilbodet kan vera aktuelt for den som:

 • over noko tid har slite med helseplagar innan tilboda våre
 • er sjukemeld, eller står i fare for å bli sjukemeld
 • ynskjer å fungera betre eller koma tilbake i jobb eller utdanning
 • er klar for å gjera ein eigeninnsats for å ta tak i eigne problem
 • kan gjera seg nytte av eit tverrfagleg tilbod
 • ynskjer å leve betre med helseplagene sine

Vegen inn

Prosjektet er eit samarbeid med Helse Bergen. Du kan bli søkt inn til vurdering via fastlegen din eller spesialistar i Helse Bergen.

Så snart vi mottar tilvising, blir du sett opp til ein avklarande vurdering. Her vil det bli vurdert om konseptet er noko for deg no. Om du i tillegg oppfyller kriteria for «rett til helsehjelp», blir du invitert til å delta.

Etiske retningsliner

Tverrfagleg arbeidsmetode

Ved Helse i Hardanger finn du ei breitt samansett gruppe fagfolk som er klar til å arbeide saman med deg som har utfordringar knytt til rygg, angst og depresjon, diabetes type 2 eller med tungpust. Dette er helseplager som typisk har samansette årsaker, der den som er ramma kan ha nytte av innspel frå meir enn éin fagperson.

Me har tilsette med kompetanse innan rettleiing i fysisk aktivitet

Du vil få moglegheit til å prøve ut og få erfaring med nye måtar å vere fysisk aktiv på som kan hjelpe deg til å nå måla dine. Me legg vekt på at aktivitetane skal kunne vidareførast og bli ein del av kvardagen din.

Me har kliniske ernæringsfysiologar

Mange kan ha nytte av kosthaldsendringar for å nå helsemåla sine. Der dette er relevant, vil kliniske ernæringsfysiologar vise deg enkel, sunn og smakfull matlaging ved undervisningskjøkkenet vårt. Vi ynskjer å ruste deg med faglege og praktiske verktøy slik at du kan ta val som er bra for nettopp deg.

Me har farmasøyter

Pasientar som har behov for vegleiing i rett bruk av medisinar kan få hjelp av farmasøyt. Undervisning med farmasøyt vil gå føre seg både i grupper og individuelt, tilpassa ditt behov og legen si oppmoding.

Brukarrådet

Me har samarbeid med ulike brukarorganisasjonar i området for å sikra brukarperspektivet og medverknad i utforming av tilbodet. Leiar for brukarrådet er Hans Atle Soldal.

Styret i Helse i Hardanger

Stener Kvinnsland

Styreleiar

Dr. med.
Professor emeritus i medisin, UiB Seniorrådgjevar, Helse Bergen

Alfred Ingvar Halstensen

Nestleiar

Dr. med.
P
rofessor i medisin, UiB
Overlege, Haukeland Universitetssjukehus

Sidsel Rykken

Styremedlem

Provisorfarmasøyt
Farmasøyt
 ved Boots apotek Linnea

Jarle Hjartåker

Styremedlem

Spesialist i allmennmedisin
Fastlege i Helsebanken ANS

Øystein Theodor Ødegaard-Olsen

Styremedlem

Lege og kiropraktor

Terje Flotve

Styremedlem

Cand. Merc
Siviløkonom
HR Direktør, Haraldsplass Diakonale Sykehus 

Historia til Helse i Hardanger

Frå 2012 vart det arbeida med planane for eit Hardangerbad som skulle innehalde noko meir enn eit badeanlegg. Korleis kunne det i dette bygget med sine moglegheiter, og med eit hotell som nærmaste nabo, kunne utviklast nye helsetenester? Desse diskusjonane gjekk også i Kvam herad som skulle inn som medeigar i anlegget.